About usTrackingPaymentContacteBayEnglishGermanFrenchRussianItalianArabicTurkish
 
 DIGITAL PAINT THICKNESS 

 MAGNETIC PAINT THICKNESS 

http://marcink.i8p.eu/bit.gif

stat4u

 

Distributor Offer

 
  

 

 

Bank Transfer:

Payment by Direct Bank Transfer should be made payable to:
Paint-Thickness.com Marcin Krawczyk.

USD - Account
NAME: Paint-Thickness.com Marcin Krawczyk,
ACCOUNT NUMBER IBAN: PL92249000050000460056982584,
SWIFT (BIC): ALBPPLPW
COMPANY ADRESS: Paint-Thickness.com Marcin Krawczyk,
Kochanowskiego 24/3 32-600 Oswiecim, Poland

EUR - Account
NAME: Paint-Thickness.com Marcin Krawczyk,
ACCOUNT NUMBER IBAN: PL43249000050000460020488574,
SWIFT (BIC): ALBPPLPW
COMPANY ADRESS: Paint-Thickness.com Marcin Krawczyk
Kochanowskiego 24/3 32-600 Oswiecim, Poland

Bank Details:
Bank Name: Alior Bank S.A (ALBPPLPW)
SWIFT (BIC): ALBPPLPW
Bank Address:  Alior Bank S.A., Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa.
Country : POLAND 1. Sklep Internetowy Paint-Thickness.com działający pod adresem www.Paint-Thickness.com jest prowadzony przez Marcin Krawczyk z siedzibą pod adresem: ul.Kochanowskiego 24/3 32-600 Oświęcim wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem REGON: 121210229 , posiadającą NIP: 628-20-78-831, zwaną w niniejszym regulaminie Paint-Thickness.com.

Dane kontaktowe:

paint.thickness.alt@gmail.com

   

 1. Informacje o produktach w sklepie Paint-Thickness.com m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego oraz Regulaminu.

 2. Wszystkie zdjęcia na naszej stronie są naszego autorstwa i podlegają ochronie, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.)

§ 2 Definicje:

 1. SKLEP INTERNETOWY – sklep oferujący sprzedaż produktów za pośrednictwem Internetu, działający pod adresem http:// www.Paint-Thickness.com

 2. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonała zakupu w Sklepie Internetowym;

 3. KONSUMENT - Klient będący osobą fizyczną, dokonującą zakupu w Sklepie Internetowym na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

 4. DNI ROBOCZE – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

 5. OFERTA ZAKUPU – oferta zawarcia Umowy Sprzedaży wysyłana przez Klienta w momencie sfinalizowania procesu zakupów w Sklepie Internetowym;

 6. ZAMÓWIENIE – wszystkie produkty jakie Klient wskazał w Ofercie Zakupu, a które zostały przyjęte przez Paint-Thickness.com do realizacji;

 7. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA – czas jaki potrzebny jest Paint-Thickness.com do skompletowania Zamówienia i nadania przesyłki do Klienta;

 8. CZAS DORĘCZENIA ZAMÓWIENIA – czas jaki potrzebny jest Firmie Kurierskiej na doręczenie Zamówienia pod wskazany przez Klienta adres od momentu prawidłowego nadania przesyłki przez Paint-Thickness.com;

 9. CENA OSTATECZNA – cena brutto pojedynczego egzemplarza produktu obniżona o obowiązujące w danym czasie lub dla danego Klienta rabaty cenowe ustalane przez Paint-Thickness.com, prezentowana w sekcji „torba zakupowa” w podsumowaniu procesu zakupów. Cena Ostateczna Produktu nie może być wyższa niż Cena Produktu określona na stronie produktu;

 10. CENA CAŁKOWITA – suma Cen Ostatecznych za wszystkie produkty wchodzące w skład Oferty Zakupu lub Zamówienia;

 11. KOSZTY WYSYŁKI - ustalone przez Paint-Thickness.com koszty przesłania Klientowi zamówienia zgodnie z wybranym sposobem dostawy na wskazany adres.

 12. WARTOŚĆ OFERTY ZAKUPU – suma Ceny Całkowitej i Kosztów Wysyłki dla poszczególnej Oferty Zakupu;

 13. WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA – suma Ceny Całkowitej i Kosztów Wysyłki produktów znajdujących się w konkretnym Zamówieniu przyjętym do realizacji;

 14. FIRMA KURIERSKA – podmiot świadczący usługi przewozu wyznaczony przez Paint-Thickness.com do wykonywania jego zobowiązań związanych dostawą zamówienia do Klienta;

 15. DOWÓD ZAKUPU – jakikolwiek dokument potwierdzający dokonanie zakupu danego produktu w sklepie Paint-Thickness.com. W szczególności są to takie dokumenty jak paragon fiskalny, faktura, rachunek,  potwierdzenie wykonania przelewu, potwierdzenie realizacji zamówienia czy potwierdzenie nadania przesyłki do Klienta.

§ 3 REJESTRACJA i SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zakupów można dokonywać całą dobę przez 7 dni w tygodniu za pośrednictwem sieci Internet, na stronie Sklepu Internetowego.

 2. Klient składa Paint-Thickness.com ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży poprzez kliknięcie przycisku „złóż zamówienie” w sekcji „koszyk”.

 3. Poprzez złożenie zamówienia Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, a nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z obowiązku jego przestrzegania.

 4. Na stronie Sklepu można się zarejestrować. Rejestracja jest jednorazowa. Przy każdym kolejnym zakupie Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu Internetowego loginu i hasła.

 5. Login i hasło mają charakter poufny. Odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem ich przez klienta osobom trzecim, ponosi tylko i wyłącznie Klient.

 6. W Ofercie Zakupu Klient wskazuje:

  1. produkt lub produkty jakie ma obejmować Umowa Sprzedaży, ich cechy oraz liczbę;

  2. Prawidłowe dane do wysyłki obejmujące:

 1. Imię i Nazwisko Klienta

 2. Nazwę firmy (opcjonalnie)

 3. Dokładny adres (siedziby firmy i/lub miejsca doręczenia) zawierający nazwę ulicy, numer domu i lokalu, kod pocztowy, nazwę miejscowości oraz kraj;

 4. Aktywny adres e-mail Klienta;

 5. Aktywny numer telefonu Klienta;

   

  1. sposób zapłaty.

 1. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość wskazanych danych i ponosi wszelkie finansowe koszty związane z błędami adresowymi (w szczególności koszty wysłania paczki pod błędny adres oraz koszty zwrotu do nadawcy takiej przesyłki).

 2. Na adres e-mail wskazany w Ofercie Zakupu Paint-Thickness.com wysyła automatyczne potwierdzenie otrzymania oferty. Nie jest to potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji ani zawarcia Umowy Sprzedaży.

 3. Paint-Thickness.com może nie przyjąć Oferty Zakupu bez podawania jakiejkolwiek przyczyny według własnego uznania. Przyczyną nieprzyjęcia Oferty Zakupu może być między innymi niedostępność danego produktu, ograniczenia związane z jego wysyłką, niemożliwość wysłania zapłaty przez Klienta, niespełnienie przez Klienta kryteriów określonych w Regulaminie.

 4. Paint-Thickness.com nie ponosi wobec Klienta ani osób trzecich żadnej odpowiedzialności z tytułu nieprzyjęcia Oferty Zakupu.

§ 4 ANULOWANIE ZAMÓWIENIA PRZEZ KLIENTA

Klient może po złożeniu Oferty Zakupu anulować ją wysyłając stosowne zawiadomienie do Paint-Thickness.com na adres paint.thickness.alt@gmail.com pod warunkiem, że zawiadomienie o rezygnacji zostanie wysłane przed otrzymaniem potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 

§ 5 UMOWA SPRZEDAŻY

 1. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym, że Klient zapłaci Paint-Thickness.com Wartość Oferty Zakupu lub Wartość Zamówienia w terminie do 3 dni od daty zawarcia Umowy Sprzedaży. Za moment zapłaty uważa się dzień potwierdzenia zlecenia płatności u operatora płatności lub zaksięgowania środków na rachunku bankowym Paint-Thickness.com w przypadku płatności bezpośrednich.

 2. Skutki prawne wynikające z zawarcia Umowy Sprzedaży powstają z chwilą gdy warunek zawieszający, o którym mowa w pkt. 17 zostanie spełniony. Niespełnienie tego warunku (nie uiszczenie Wartości Zamówienia) skutkuje rozwiązaniem Umowy Sprzedaży.

 3. Strony mogą w drodze indywidualnych, pisemnych (e-mailowych) ustaleń określić inny sposób zapłaty za zamówione produkty. W takim przypadku warunek, o którym mowa w pkt. 17 uznaje się
  za niezastrzeżony.

 

§ 6 CENY PRODUKTÓW

 1. Ceną wiążącą produktu jest Cena Ostateczna podana w podsumowaniu zamówienia w sekcji „Koszyk”.

 2. Ceny na stronie Paint-Thickness.com podane są w PLN lub USD.

 3. Wartość Oferty Zakupu podawana jest w „twoje zakupy” w sekcji „koszyk” po wskazaniu miejsca doręczenia Zamówienia oraz formy płatności.

 4. Paint-Thickness.com może zmieniać Ceny Produktów na bieżąco oraz przeprowadzać różnego rodzaju akcje promocyjne oraz wyprzedaże. Oferty Zakupu złożone przed opublikowaniem takich zmian będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

§ 7 FORMY PŁATNOŚCI

 1. Zapłaty można dokonać:

I.             Systemem płatności elektronicznych PAYPAL ( obsługuje także przelewy zagraniczne, karty kredytowe),

II.            Przelewem elektronicznym za pośrednictwem operatora PayU,

III.           Kartą kredytową za pośrednictwem operatorów płatności, z którymi współpracuje Paint-Thickness.com,

v.            Przelewem na konto bankowe Paint-Thickness.com:

PLN PL58 2490 0005 0000 4500 7869 8926

USD PL92 2490 0005 0000 4600 5698 2584

EUR PL 43 2490 0005 0000 4600 2048 8574
Paint-Thickness.com Marcin Krawczyk.

 1. Zapłaty za Zamówienie Klient dokonuje z góry, nie później niż w ciągu 3 Dni Roboczych od daty otrzymania od Paint-Thickness.com potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
  W potwierdzeniu tym znajdują się wszystkie niezbędne dane do realizacji zapłaty, w tym również Wartość Zamówienia.

 2. Zapłata Wartości Oferty Zakupu może być dokonana przed przyjęciem Oferty Zakupu przez Paint-Thickness.com do realizacji. W takim wypadku będzie ona traktowana jako zaliczka, do której nie mają zastosowania przepisy prawa o zadatku. W przypadku nieprzyjęcia Oferty Zakupu przez Paint-Thickness.com lub przyjęcia do realizacji tylko części Oferty Zakupu, zaliczka zostanie Klientowi zwrócona w całości
  lub zostanie zwrócona różnica pomiędzy uiszczoną zapłatą a Wartością Zamówienia przyjętego do realizacji.

§ 8 DOSTAWA ZAMÓWIENIA

 1. Paint-Thickness.com realizuje dostawy zamówionych produktów:

  1. na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zpośrednictwem Poczty Polskiej na zasadach i zgodnie z regulaminem Regulamin_świadczenia_powszechnych_usług_pocztowych.pdf Poczty Polskiej dostępnym na stronach Poczty Polskiej.

  2. zagranicę za pośrednictwem Poczty Polskiej na zasadach i zgodnie z regulaminem Regulamin_świadczenia_powszechnych_usług_pocztowych.pdf Poczty Polskiej dostępnym na stronach Poczty Polskiej.

 2. Koszty dostarczenia przesyłki do Klienta ponosi Klient. Aktualny cennik dostaw znajduje się na stronie na naszej stronie w zakładce Płatność.

 3. Przyjmując przesyłkę od Firmy Kurierskiej lub Poczty, należy sprawdzić dokładnie opakowanie i jego zawartość. W przypadku uszkodzenia kurier powinien przygotować protokół szkody w dwóch egzemplarzach, podpisane przez przedstawiciela Firmy Kurierskiej i Klienta. Klient powinien skontaktować się z Paint-Thickness.com przez e-mail: paint.thickness.alt@gmail.com potwierdzając, że protokół szkody został sporządzony a przesyłka nie została odebrana. Klient powinien zachować kopię protokołu szkody.

§ 9 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Przez realizację Zamówienia należy rozumieć skompletowanie i prawidłowe nadanie do Klienta przesyłki zawierającej produkty przyjęte do realizacji w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia.

 2. Zamówienia przyjęte do realizacji będą realizowane niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty na konto Paint-Thickness.com nie później jednak niż w ciągu 10 (dziesięciu) Dni Roboczych.

 3. Produkty niedostępne w momencie złożenia przez Klienta Oferty Zakupu lub produkty personalizowane na zamówienie Klienta są wysyłane do Klienta w czasie indywidualnie określonym w trybie ustaleń mailowych.

 4. Klient otrzyma od Paint-Thickness.com informację na adres e-mail z potwierdzeniem nadania przesyłki oraz numerem listu przewozowego.

§ 10 WYMIANA TOWARU

   

 1. Każdy przypadek wymiany towaru na inny egzemplarz traktujemy indywidualnie i co do zasady wymiana taka jest możliwa.

 2. Chęć wymiany zakupionego przedmiotu należy zgłosić mailowo do Paint-Thickness.com najpóźniej dziesięć dni od otrzymania przesyłki, wskazując w mailu na jaki przedmiot ma nastąpić wymiana oraz okazując dowód zakupu.

 3. W przypadku otrzymania od Paint-Thickness.com potwierdzenia, że wymiana jest możliwa, Klient ponosi koszt przesyłek wymienianych przedmiotów do i ze Sklepu Internetowego.

 4. Wymiana uzgodniona ze Sklepem Internetowym jest możliwa tylko w przypadku gdy odesłany towar nie nosi żadnych śladów użytkowania, jest zaopatrzony w oryginalne metki oraz jest odesłany wraz z dowodem zakupu.

§ 11 REKLAMACJE

 1. Reklamacje należy składać pisemnie na adres mailowy lub pocztowy Paint-Thickness.com wskazany w pkt. 1 Regulaminu nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od wykrycia wady produktu, w przeciągu 2 lat od wydania produktu Klientowi.

 2. Procedura reklamacyjna:

 1. Proszę zrobić zdjęcia produktu (w szczególności wady) i wraz z opisem oraz dowodem zakupu przesłać na adres mailowy paint.thickness.alt@gmail.com

 2. Paint-Thickness.com podejmie decyzję o zasadności reklamacji lub jej bezzasadności w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia;

 3. W przypadku uznania reklamacji wadliwy produkt należy dostarczyć na koszt Paint-Thickness.com na adres wskazany w pkt. 1 Regulaminu w sposób wskazany w informacji mailowej dotyczącej reklamacji.

 4. Paint-Thickness.com wyśle Klientowi nowy egzemplarz produktu na swój koszt lub zwróci pieniądze – w zależności od życzenia Klienta – niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania wadliwego produktu.

§ 12 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. Nr 22, poz. 271
  z 2000 r. z póz. zm.)
  KONSUMENT, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru kupionego w Sklepie Internetowym Paint-Thickness.com.

 2. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w pkt. 42 Konsument jest zobowiązany dostarczyć do Paint-Thickness.com pisemne oświadczenie o odstąpieniu od zawartej Umowy Sprzedaży wraz z dowodem zakupu.

 3. Dla zachowania 10 dniowego terminu, o którym mówi ustawa wystarczy nadanie oświadczenia w ciągu 10 dni od daty doręczenia przesyłki do Konsumenta, także drogą mailową.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta w wyżej opisanym trybie jest on zobowiązany do zwrócenia na swój koszt zakupionego produktu w stanie niepogorszonym pozwalającym jednoznacznie stwierdzić, że produkt nie był używany, w oryginalnym opakowaniu,  w terminie 14 (czternastu) dni od daty odstąpienia od umowy na adres Paint-Thickness.com wskazany w pkt. 1 Regulaminu. Sklep Paint-Thickness.com nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. Paint-Thickness.com

 5. W przypadku, gdy odstąpienie od umowy będzie skuteczne Paint-Thickness.com zwraca KONSUMENTOWI cenę za produkt (wraz z kosztami wysyłki do Konsumenta).

§ 13 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dokonując zakupu w Sklepie Internetowym Paint-Thickness.com Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp
  do nich osób trzecich)

 3. Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Paint-Thickness.com może w każdej chwili zaprzestać świadczenia usług, zmienić ofertę lub wycofać oferowane produkty bez podania przyczyny.  Zmiany te nie mają wpływu na wykonanie Umów Sprzedaży zawartych przed wprowadzeniem tych zmian.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
  o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

 

 1. W przypadku zmiany Regulaminu Umowy Sprzedaży zawarte przed wprowadzeniem zmian są realizowane według zasad obowiązujących w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży.

 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01-02-2015 .